• en
  • de

 Prezydent miasta

 

Jednoosobowy organ wykonawczy → gminy miejskiej liczącej więcej niż 100 tys. mieszkańców. Wybierany bezpośrednio przez elektorat. Do jego zadań należy w szczególności: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową, przygotowywanie projektów uchwał rady i określanie sposobu ich wykonania. Prezydent miasta jest organem odpowiedzialnym za opracowanie → projektu → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przebieg procedury → sporządzenia planu (→ burmistrz, → wójt).