Intensywność zabudowy

 

Iloraz powierzchni ogólnej zabudowy do powierzchni terenu (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).