• en
  • de

 Wojewoda

 

Organ administracji rządowej (→ administracja publiczna, → urząd wojewódzki) i przedstawiciel Rady Ministrów w → województwie. Zwierzchnik zespolonej administracji rządowej, koordynator działań administracji niezespolonej w województwie i reprezentant Skarbu Państwa. Ponadto organ nadzoru nad → samorządem terytorialnym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes rady Ministrów.