• de
  • en

 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Warunki wydaje się w przypadku braku → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trybie rozprawy administracyjnej (bez procedur → sporządzenia planu lub → partycypacji). Są one ustalone → decyzją administracyjną → wójta, → burmistrza lub → prezydenta miasta, wydaną na wniosek osoby lub instytucji zamierzającej dokonać trwałych zmian w → użytkowaniu, → zagospodarowaniu przestrzennego lub → zabudowie terenu. Warunki poprzedzają → pozwolenie na budowę. Decyzja określa rodzaj inwestycji, warunki wynikające z przepisów szczególnych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i wymagania dotyczące ochrony osób trzecich. Gminne → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie stanowi podstawy prawnej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.