• en
  • de

 Wójt

 

Jednoosobowy organ wykonawczy → gminy wiejskiej, wybierany bezpośrednio przez elektorat. Do jego zadań należy w szczególności: gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową, przygotowywanie projektów uchwał rady i określanie sposobu ich wykonania. Wójt jest organem odpowiedzialnym za opracowanie → projektu → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz → miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przebieg procedury → sporządzenia planu (→ burmistrz, → prezydent miasta).