• de
  • en

 Rada powiatu

 

Wybieralny organ uchwałodawczy i kontrolny → powiatu. Rozstrzyga o najważniejszych sprawach, w szczególności: stanowi o kierunkach działania powiatu, uchwala powiatowe akty prawne i budżet powiatu. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego – starostę, który także kieruje pracami zarządu powiatu.