• de
  • en

 Projekt

 

W znaczeniu planistycznym skonkretyzowana projekcja zamierzenia w postaci tekstu, lub rysunku, albo tekstu i rysunku. W procesie jego → sporządzenia projekt dokumentu planistycznego przekładanego celem zatwierdzenia lub uchwalenia przez właściwe władze (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju; → wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu).