• en
  • de

 Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Dokument wymagany w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji → programów lub planów (→ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju).