• de
  • en

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

 

Dokument planistyczny określający zasady organizacji struktury przestrzennej → województwa, a w szczególności: podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej i technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury.