• en
  • de

 Partycypacja społeczna

 

W dokumentach prawnych planowania przestrzennego udział społeczeństwa jest wymagana na etapie → wyłożenia → projektu planistycznego i dotyczy obydwu najważniejszych dokumentów gminnych: → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz → miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Partycypacja zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje: zgłaszanie wniosków do projektu dokumentu, uczestnictwo w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie dokumentu, uwagi dotyczące projektu dokumentu wyłożonego do publicznego wglądu. Pozaustawowe, nieformalne formy partycypacji nie są powszechne.