• de
  • en

 Opiniowanie

 

Czynności formalno-prawne wymagane przy → sporządzaniu opracowań planistycznych (→ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, → plan zagospodarowania przestrzennego województwa). Opiniowanie ma na celu prezentację stanowiska organu opiniującego w sprawie zamierzonych → ustaleń planistycznych w → projekcie planu. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym precyzuje jakie opracowanie planistyczne, kiedy i komu mogą być przedłożone do zaopiniowania lub do → uzgodnienia.