• de
  • en

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Opracowanie planistyczne → gminy – akt → prawa miejscowego uchwalony przez → radę gminy – ustalające dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych → liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich → funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalają, w zależności od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania planistycznego.