Grunt

 

  1. Wierzchnia warstwa ziemi o określonych cechach fizycznych, użytkowana lub przeznaczona na określone cele (leśne, rolne, budowlane).
  2. Grunty rolne to wszelkie użytki rolne, oraz powierzchnie terenowe związane z gospodarką rolną,
  3. Grunty leśne to lasy, tereny zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej oraz drogi dojazdowe do lasów.
  4. Grunty budowlane to tereny zagospodarowane na cele nierolnicze i nieleśne.
  5. (→ plan zagospodarowania przestrzennego województwa, → studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, → miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)