• de
  • en

 Cel publiczny

 

Zamiar działań na rzecz dobra publicznego. W → planowaniu przestrzennym według ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzenie takich warunków przestrzennych dla lokalizacji urządzeń służących ogółowi ludności (→ inwestycja celu publicznego). Ponadlokalnymi celami publicznymi są cele ustalane przez administrację rządową oraz samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego lub powiatowego. Cele te realizuje się poprzez → programy i wynikające z nich zadania (→ zadania rządowe i samorządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych).